تاريخ

     
    تاريخ باستان ( تا 2000  پ.م )

8.1

    پيش از اسلام ( 2000 پ. م.  تا 621 م. ) 8.2
    پس از اسلام  ( 621 م. تا 1902 م ) 8.3
    بعد از مشروطيت ( 1902 م. تا 1979 م. ) 8.4
    ايران در سالهای اخير 8.5
    انقلاب سفيد ( 1963 م. ) 8.6
    تبعيد خمينی 8.7
    پيشرفت صنعت و مختل شدن کشاورزی 8.8
    اعتراض روشنفکران 8.9
    افزايش درآمد نفت و تورم 8.10
     بحران اجتماعی 8.11
    اعتراض روحانيون 8.12
    قيام بهمن و انقلاب اسلامی 8.13
    اشغال سفارت آمريکا 8.14
    انقلاب فرهنگی اسلامی 8.15
    جنگ ايران و عراق 8.16
    ديکتاتوری جديد و جنبش مقاومت 8.17
    کشتار وحشيانه 8.18
    مهاجرت  و فرار مغزها 8.19
    تاريخ مختصر سوئد 8.20
    سوئد در قرن نوزدهم ( 1800  تا 1900 ) 8.21
    سوئد در گذرگاه تاريخ 8.22
    وايکينگها و مسئله ی قدرت 8.23
    پايگيری مسيحيت و سازگاری آن 8.24
    گوستاو واسا و پادشاهی مطلقه 8.25
    ارتش منظم ، کشورگشايی و توسعه طلبی 8.26
    تغيير در نظام ارضی  و رشد صنعت 8.27
    مهاجرت بزرگ 8.28
    نهضت کليسای آزاد و جنبش اعتدال 8.29
    سازش تاريخی 8.30
    سوسيال دموکراسی و رفاه اجتماعی 8.31
    تاريخ مختصر ايران برای جوانان 8.32
    با شروع اعدام 8.33