شخصيت ها

   
  نويسنده  علی اشرف درويشيان

9.1

  شاعر  سيمين بهبهانی 9.2
  شاعر  نعمت آزرم 9.3
  دانشمند  محمود حسابی 9.4
  دانشمند ، شاعر  خيام 9.5
  شاعر  عارف قزوينی 9.6
  شاعر  فرخی يزدی 9.7
  شاعر  فروغ فرخزاد 9.8
  هنرپيشه  جمشيد مشايخی 9.9
  نقاش  محمود تهرانفر 9.10
  شاعر  نيما يوشيج 9.11
  شاعر  مهدی اخوان ثالث 9.12
  نويسنده  علی اکبر دهخدا 9.13
  نويسنده  غلامحسين ساعدی 9.14
  شاعر  محمد شفيعی کدکنی 9.15
  نويسنده  يان گي يو 9.16
  شاعر  حسن ساحل نشين 9.17
  دانشمند  پور سينا 9.18
  شاعر  عبيد زاکانی 9.19
  نويسنده  صمد بهرنگی 9.20
  دانشمند  محمد زکريای رازی 9.21
   عليرضا اسپهبد 9.22
   کامران شيردل 9.23
  دانشمند  ابراهيم ويکتوری 9.24
  دانشمند  فيروز نادری 9.25
  شاعر  علی جمشيدی 9.26
  هنرپيشه ، گوينده   ژاله علو 9.27
  آهنگساز ، نوازنده و خواننده   مرتضی پاشایی 9.28