مهدی اخوان ثالث

 

روز ششم شهریور، سالگرد مرگ شادروان اخوان ثالث ، م  امید ، شاعر معاصر و بزرگ ، ایران بود۰

اخوان ثالث، در سال 1369 در تهران درگذشت۰ او به هنگام مرگ 62 ساله بود۰

 او در شهر طوس ،نزدیک مشهد ،در کنار آرامگاه فردوسی،شاعر حماسه سرای ایران ،به خاک سپرده شد۰

روانش شاد۰ با شعری کوتاه از او، یادش را گرامی می داریم۰

 

لحظه ی دیدار

لحظه ی دیدار نزدیک است۰  

باز من دیوانه ام ،مستم۰  

باز می لرزد ، دلم ، دستم۰  

باز گویی در جهان دیگری هستم۰  

هان! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ!

های ،نپریشی صفای زلفکم را ، دست!

و آبرویم را نریزی ، دل!

ای نخورده مست

لحظه ی دیدار نزدیک است۰

 

                      شعر از: مهدی اخوان ثالث