جامعه شناسی

   
   کودکان دوزبانه

7.1

   جوانان در جامعه ی چند فرهنگی 7.2
   احزاب سياسی در سوئد 7.3
   سازمانها 7.4
   کمون ها 7.5
   آزادیها و حقوق 7.6
   عدالت 7.7
   اقوام ايرانی 7.8
   اقتصاد فرش 7.9
   دموکراسی چيست ؟ 7.10
   دموکراسی در سوئد 7.11
   رسانه ها - مديا 7.12
   تبليغات - رکلام 7.13
   کودکان خارجی 7.14
   درباره ی سوئد 7.15
   به سوئد آمدن 7.16
   پارلمان و دولت 7.17
   پيشرفت صنعت 7.18
   پرچم 7.19
   سازمان ملل متحد 7.20
   حکومت های پارلمانی 7.21