H koinwnia twn gnwsewn apaitei neeV meqodouV kai ekpaideutiko uliko pou qa sthrixei thn paidagwgikh ananewsh kai exelixh.

Me authn thn arch kai empneomenoi apo to neo analutiko programma,LP94 kai apo thn prowqhsh twn hlektronikwn meswn apo thn epiqewrhsh scoleiwn, ecoume dhmiourghsei th selida sto Internet  ” Tema modersmål/persiska”.

H selida auth ecei dhmiourghqei apo ena gkroup PerseV, daskalouV mhtrikhV  glwssaV, me thn egguhsh tou scoleiou Värner Rydénskolan se sunergasia me thn epiqewrhsh scoleiwn.

H selida auth ecei kataskeuastei gia na crhsimopoihqei wV bohqhtiko meso gia osouV ergazontai se nhpiagwgeia kai scoleia, osoi thn episkeptontai einai kalodecoumenoi. Periecei epishV plhroforieV  kai tropouV epikoinwniaV sta persika.

H filodoxia maV einai na enhmerwsoume daskalouV, goneiV, maqhteV kai olouV    ouV endiaferomenouV gia touV iscuonteV nomouV, kanoneV kai scolikouV nomouV.

Einai spoudaio na plhroforountai oi metanasteV goneiV kai maqhteV gia tiV dunatothteV summetochV twn sthn mellontikh exelixh twn paidiwn.

Pisteuoume kai elpizoume oti h perissoterh crhsh twn hlektronikwn meswn dunamwnei to rolo tou daskalou wV kaqodhghth kai sugcronwV dinei th dunatothta sto maqhth na analabei megaluterh euqunh gia th maqhsh tou.