سرود انترناسیونال  ( وحدت نژاد انسانی )
 


برخیز ای داغ  لعنت خورده
دنیای
 فقر  و  بندگی

شوریده خاطر ما را  برده
به جنگ
 مرگ  و زندگی.

باید از ریشه براندازیم
کهنه جهان جور و
 بند

آنگه
  نوین جهانی   سازیم
هیچ بودگان هر چیز گردند.
 

( روز قطعی جدال است... آخرین رزم ما
انترناسیونال است...
.....  نجات انسانها. ) 2
 

بر ما نبخشد فتح  و شادی
نه شه
، نه بت ، نه آسمان
 

با دست خود گیریم آزادی
در
 پیکارهای    بی امان
 

تا ظلم از عالم  بروبیم
نعمت خود آریم به دست
 

دمیم آتش را  و بکوبیم
تا وقتی آهن گرم است
 

(روز قطعی جدال است... آخرین رزم ما
انترناسیونال است...
.....   نجات انسانها.) 2
 

تنها ما توده ی جهانی 
اردوی
 بیشمار   کار
 

داریم  حقوق  جهانبانی

نه که خونخواران غدار
 

غرد وقتی  رعد  مرگ آور
بر
 دژخیمان   و   رهزنان
 

در این عالم بر ما سراسر
تابد
 خورشید   نورافشان


(روز قطعی جدال است... آخرین رزم ما
انترناسیونال است...
.....   نجات انسانها.) 2