نوشته ی  خود را در اينجا  بنويسيد و دکمه ی " بفرست " را فشار دهيد.  نوشتن نام خود را فراموش نکنيد.  

   

نوشته ها  Texter

       
 

 
 
 

 

 

Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad:     2015-08-18


آخرين تاريخ  دگرگونی: 

اداره ی  مدارس سوئد 
مسئول سايت  فارسی : ناهيد بيگلری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter