حکومت های پارلمانی

حکومت های مختلفی در دنيا وجود دارند. در بعضی از اين حکومت ها دمکراسی و آزادی وجود دارد و در بعضی ديگر ديکتاتوری حاکم است .

در حکومت هايی که آزادی وجود دارد مردم مستقيما در تصميم گيری ها دخالت دارند و معمولا هر چهار سال يکبار نمايندگان خود را در انتخاباتی آزاد تعيين می کنند و به پارلمان می فرستند . به اين نوع حکومت ها حکومتهای پارلمانی می گويند . پارلمان بالاترين ارگان تضميم گيرنده است که تمام سه قوه ی قضاييه ، مجريه و مقننه را در اختيار دارد.

شکل ظاهری  حکومتهای پارلمانی  می تواند جمهوری و يا پادشاهی باشد . شاه در حکومتهای پارلمانی که شکل پادشاهی دارند هيچ قدرت سياسی ندارد. شاه در اين کشورها فقط جنبه ی تشريفاتی دارد  و اجازه  ندارد در سياست دخالت کند.

در حکومت  سلطنتی ، دموکراسی وجود ندارد و شاه  قدرت بسياری دارد. در حکومت اسلامی ولايت فقيه قدرت زيادی دارد. در هر دوی اين حکومتها مجلس بالاترين ارگان تصميم گيرنده نيست و فقط پيشنهاد دهنده است.

در زير می توانيد نمونه های شماتيک حکومت های مختلف را ببينيد و با هم مقايسه کنيد:

1 -  حکومت پارلمانی - مانند سوئد  - شکل حکومت پارلمانی سوئد پادشاهی است اما شاه سوئد اجازه ندارد در مسائل سياسی دخالت کند.

2 -   حکومت سلطنتی - مانند ايران قبل از انقلاب اسلامی  

3 - حکومت اسلامی - مانند ايران بعد از انقلاب اسلامی