کارت تبريک نوروز

دوست ارجمندی ( م. ن. ) از فرانسه برايمان چند قطعه شعر سروده   و فرستاده اند . ما هم عکسهايی به آنها اضافه کرده  و صفحه هايي از آنها درست کرده ايم . شما می توانيد آدرس اين صفحه ها را برای دوستان و آشنايانتان بفرستيد و بدينوسيله سال نو را به عزيزانتان تبريک بگوييد       
هر روزتان نوروز    نوروزتان پيروز 


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/bahar1.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/laleh2.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/shokofe.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/laleh3.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/bahar2.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/bahar3.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/laleh1.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/bahar4.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/laleh4.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/shagh.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/shagh2.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/golesorkh.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/golesorkh1.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/haftsin.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/haftsins.htm


http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/noruz/noruz.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

20091021