بيا که نوروزه

                   بيا که نوروزه       سالی يکروزه  ( 2 )

لباس نو به تن بکن تا بچينيم  هفت سين

نگاه بکن به دامنم که کرده ام چين چين

                  سفره ی هفت سين       دامنم چين چين  ( 2 )

سيب و بيار سبزه رو بزار  تو سفره ی  هفت سين

سنبل و بيار سرکه  رو بزار ،  تو سفره  رو بچين

                  بيا    که   نوروزه       سالی  يکروزه   ( 2 )

                  سفره ی هفت سين       دامنم چين چين   ( 2 )

سير و بيار سکه رو بزار تو سفره ی هفت سين

سنجد و بيار آينه رو بزار ،  تو  سفره رو بچين

                  سفره ی هفت سين       دامنم چين چين  ( 2 )

آب  و بيار شمع  و بزار تو سفره ی  هفت سين

تخم مرغ رو بيار شيرينی رو بزار، تو سفره  رو بچين

                  سفره ی هفت سين       دامنم چين چين  ( 2 )

                  بيا   که    نوروزه       سالی  يکروزه   ( 2 )

بيا بيا  نگاه  بکن  به سفره ی  هفت سين

بيا بيا    تو دوست من    کنار من  بنشين

                  بيا که نوروزه       سالی يکروزه  ( 2 )

شعر از : گروه ترانه های کودکان