ما برای پرسيدن نام گلی ناشناس ، چه سفرها کرده ايم .

چه سفرها کرده ايم .

ما برای بوسيدن خاک سر قله ها ، چه خطرها کرده ايم .

چه خطرها کرده ايم .

 ----------------------------------------

ما برای اينکه ايران خانه ی خوبان شود ، رنج دوران برده ايم .

رنج دوران برده ايم .

ما برای اينکه ايران گوهری تابان شود ، خون دلها خورده ايم . 

خون  دلها  خورده ايم.

----------------------------------------

ما برای  بوييدن بوی گل نسترن ، چه سفرها کرده ايم .

چه سفرها  کرده ايم .

ما برای نوشيدن شورابه های کوير ، چه خطرها کرده ايم .

چه خطرها کرده ايم .

 ----------------------------------------

ما برای خواندن اين قصه ی عشق به خاک ، رنج دوران برده ايم .

رنج دوران برده ايم .

ما برای جاودانه ماندن اين عشق پاک ، خون دلها خورده ايم . 

خون دلها  خورده ايم .

----------------------------------------

ما برای  روييدن گلهای سرخ در جهان ، چه سفرها کرده ايم .

چه سفرها  کرده ايم .

ما برای رساندن  پيام  صلح  در جهان ، چه خطرها کرده ايم .

چه خطرها کرده ايم .

 ----------------------------------------

ما برای اينکه دنيا  خانه ی خوبان شود ، رنج دوران برده ايم .

رنج دوران برده ايم .

ما برای اينکه دنيا   گوهری تابان شود ، خون دلها خورده ايم . 

خون  دلها  خورده ايم.

----------------------------------------

( به اين شعر چند مصرع اضافه شده است)

پرسش و تمرين:

1 - فعل های زير از چه واژه هايی تشکيل شده اند؟

سفر کردن - خطر کردن - رنج بردن - خون دل خوردن

2 - معنی فعل های بالا را بنويسيد.

3 - سه فعل ديگر که بيش از يک واژه داشته باشند را نام ببريد.

4 - خلاصه ی شعر بالا را به نثر بنويسيد.

5 - شعر را حفظ کنيد.