اداره ی مدارس سوئد


Anmälningsblankett   فرم ثبت نام

Namn

نام

Adress آدرس
Postadress شهر وکدپستی
Telefon تلفن
e-post ایمیل
Jag anmäler mig för att delta i konferenser i nedanstående dagar:

 من برای شرکت در کنفرانس  در روزهای زير  ثبت نام می کنم: 

   

جمعه Fredag 

30 okt 2009

پنجشنبه Torsdag

29 okt 2009

Jag behöver ha hjälp med boende för

 من برای  رزرو هتل احتياج  به کمک دارم. 

 

  دو شب två nätter یک شب  en natt

من هزينه ی  ورودی کنفرانس را پرداخت کرده ام.    
هزينه ی ورودی بعدا توسط مسئول کمون و يا به شکل ديگری  پرداخت خواهد شد.

Anmälare/ansvarig för modersmålsundervisningen i kommunen eller i skolan:

مسئول زبان مادری در مدرسه و يا در سازمان آموزشی  کمون :

Namn نام مسئول
Skola /organisation مدرسه يا سازمان آموزشی
Telefon تلفن
E-post ایمیل

Upplysningar:
Nahid Biglari
Telefon :  040 - 938794
E-post:    nahid.biglari@malmo.se
http://www.farsi.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20090620

 

Hit Counter