1 - گروه مواد آموزشی

 

مهوش پوينده
سعيد ربيعی
داوود نواييان
محمود گرامين
مريم سجادی
عبدالرضا نادری
نسرين شريعت

 
     

 2 - گروه متدهای آموزشی

فرخنده هاشمی
مريم سجادی
احمد پوررسول
 
   
 3 - گروه فرهنگی
مهوش گردينی
شهين صادقی
فريد شرف الدين
 
   
 4 - گروه خبرنگاری
توران اصلانی
محمود گرامين
مهوش پوينده
 
   
 5 - گروه شعر
مهوش گردينی
فوزيه صنعتی
مهوش پوينده
عبدالرضا نادری
زهرا شمس
 
   
 6 - گروه آزمون
ناهيد بيگلری
جواد اربابی
محمد جعفری
فرتاش محجوبی
 
   
 7 - گروه ترجمه
محمود گرامين
حميد قربانی
 
   
 8 - گروه بين المللی
محمود گرامين
زهرا شمس
 
   
 9 - گروه داستان نويسی و انشا
فرتاش محجوبی
فريد شرف الدين