انتخابات پارلمان اروپا

 

انتخابات پارلمان اروپا در 7 ماه يونی   2009 در سراسر سوئد برگزار می شود . نتيجه ی انتخابات در روز 11 يونی اعلام خواهد شد.  کسانی که بخواهند، از روز 20 ماه می  در اداره های شهروندی   Medborgarkontoret  و جاهای تعيين شده ی ديگر در هر کمون ، می توانند  زودتر رای خود را به صندوق های رای گيری بياندازند.

 

پارلمان اروپا از 736 نماينده تشکيل شده است . 18 نفر از اين نماينده ها از کشور سوئد انتخاب خواهند شد.

 

27 کشور اروپايی عضو اتحاديه ی اروپا    EUهستند. سازمانهای مهم در اتحاديه ی اروپا عبارتند از :

1 - کميسيون اروپا  EU-kommissionen

2 - پارلمان اروپا  Europaparlamentet

3 - شورای وزيران  Ministerrådet

 

حدود 60 درصد از قوانينی که در هر کشور عضو اتحاديه ی اروپا اجرا می شود  براساس قوانين تصويب شده در اتحاديه ی اروپاست .
 

جمعيت اتحاديه ی اروپا حدود 500 ميليون نفر است .

 

هر قانون جديد توسط کميسيون اروپا پيشنهاد می شود. سپس درباره ی اين قانون  در پارلمان اروپا بحث و بررسی می شود . اگر پارلمان اروپا نظر مثبت داشت ، قانون به شورای وزيران می رود. در صورتيکه شورای وزيران قانون را تصويب کند ، قانون قابل اجراست .


ā

ā
ā کميسيون اروپا پارلمان اروپا شورای وزيران قانون