نعمت آزرم

                 ندای ايران

ای خون به لب ای  ندای ايران

ای خون  دل  از لب  تو  جوشان

 

ای  دختر  پاکباز معصوم

ای کشته  فتاده  در خيابان

 

تنديس دو نسل  غرق  خونی

از دشنه ی کين دين فروشان:

 

يکچند  به  خاوران  و يکچند

درگير   نبرد   يا    به   زندان

 

چندی به کرانه خشم خاموش

بر روی جگر فشرده  دندان

 

در سوگ تو خلق شد  سيه پوش

گيتی  به  عزای  توست  گريان

 

                     نام تو ندای خلق ايران

 

يک خلق گريست  از نگاهت

زان گردش چشم  بی گناهت

 

خون ريخته از دهان به صورت

گلگون  شده    گيسوی   سياهت

 

مي مردی و باورت  نمی بود

گم  گشته   درون  سينه  آهت

 

خورشيد دمان غروب کردی

نشکفته   هنوز   صبحگاهت

 

هرگز نرود غروبت  از ياد

وان خواهش جان بی پناهت

 

در ذهن زمانه آتش افروخت

آن پرسش   واپسين  نگاهت

 

                   بيگانه و خويش دادخواهت

 

 سوک  تو هزار لاله   داغ  است

بر گم شده   گورها   چراغ  است

 

ظلمت زده  گر چه هست  آفاق

خورشيد رخ تو شبچراغ است

 

وان  داعی  امر  مسلمين   را

از خون جوان به کف اياغ است

 

سی سال شکسته سرو و شمشاد

آتش  زده   بيشمار  باغ   است

 

تنها   نه  شکسته   شاخه ی   گل

برکنده  ز ريشه باغ و راغ است

 

گم گشته  ترانه ی   چکاوک

در باغ غريو تلخ  زاغ  است

 

                       در سينه هزار شعله داغ است 

 

تا خلق  توان   بيازمايد

کوشيد که باز ره گشايد

 

جوشيد سه نسل دست  در دست

شايسته تر  از هر  آنچه  شايد

 

پر شور به رای روی  آورد

پيروز شد  آن چنان  که  بايد

 

دزديد   فقيه   رای   مردم

آن گونه  که دزد  زر ربايد

 

برخاست خروش خلق چون سيل

سيلی   که   ز  کوه   ره   گشايد

 

سامانه ی  نحس  اين  خلافت

زين  بيش  به هيچ   رو  نپايد

 

                        هر چند  خشونتش  فزايد

 

اين دور نبرد  واپسين است

ويران شدن دکان دين است

 

دين نيست  بهانه ی  حکومت

زين بيش نه دام ناکسين است

 

نابودی  دودمان  ضحاک

با پرچم کاويان يقين است

 

يابد  وطن از  ستم   رهايی

با خون ندا سرشته اين است

 

آزادی  و  سرفرازی   ما

تقدير نوشته بر جبين است

 

نيروی  سپاه   دانش  و  کار

گوينده ی حرف واپسين است

 

                     فرمان زمانه اين چنين است.

 

پاريس 5 تيرماه 1388

www.farsi.se

 

 

 

 

 

 

Hit Counter