کتاب دبيرستان
اين کتاب زير نظر اداره ی  پيشرفت  مدارس  سوئد  و برای  تدريس فارسی  در  دبيرستانهای سوئد تهيه شده است. مسئولين تهيه ی اين کتاب ، آموزگاران باتجربه و متخصصين زبان فارسی هستند و مطالب درون اين کتاب  به دانش آموزان کمک می کند  تا به اهداف  مطرح شده در برنامه ی دوره های آموزشی دبيرستان برسند.

مسئول اين پروژه
در اداره ی پيشرفت مدارس خانم مای به ير است.

نويسندگان و گردآورندگان
ناهيد بيگلری

علی حصوری
فرتاش محجوبی
جواد اربابی
ارژنگ مانوی
زهرا شمس
گيتی شکری
ابراهيم گلشناس
نعمت آزرم
علی اشرف درويشيان
سيمين بهبهانی
شفيعی کدکنی

نقاشی ها
محمود تهرانفر


حق چاپ وانتشار
اداره ی پيشرفت مدارس و شرکت مديابيگ حق چاپ  و انتشار اين کتاب را  دارا می باشند.

تشکر
بدينوسيله از همه ی آموزگاران ، دوستان  ، خويشان  و آشنايانی  که  به ما  در تهيه ی اين کتاب ياری  رسانده اند  تشکر می کنيم. 

تقديم
اين کتاب را به تمام مبارزان
 راه  آزادی  و  صلح   تقديم  می کنيم.