كار های دستی

 در بخش های بزرگی از ایران به دلیل كمبود آب، مردم برای گذران زندگی به كارهای دستی رو آورده  و این صنعت از قدیم در ایران رو به توسعه گذاشته است. فرش بافی در بیشتر شهرها رواج دارد. قالی، قالیچه، گلیم، جاجیم، زیلو از نوع های مختلف بافت فرش است. صنعت فرش به دو قسمت تقسیم می شود: فرش بافی روستایی ٪۷۵  و فرش بافی شهری ٪۲۵ كه در قسمت هایی این آمار فرق می كند. در آذربایجان ٪۹۰  فرش بافان در شهر زندگی می كنند.

فرش بافی یك صنعت زنانه است بیش از ٪۷۵ فرش بافان ایران زن هستند ولی در بعضی قسمت ها فرق می كند. برای مثال در اراك و چهار محال بختیاری و همدان فقط زنان به این كار مشعول هستند ولی در كرمان، تبریز و یا مشهد تا ٪۷۰ فرش بافان مرد هستند.

سوزن دوزی  و قلاب دوزی -   دوختن طرح ها روی پارچه با تكنیك مخصوص

خاتم كاری- تزیین با چسپاندن میله های رنگی سه گوش و فرم های شش گوشه: برای زیبا كردن میز، صندلی، جعبه های  مختلف.

مینا كاری -  نقاشی و طرح ها روی فلز طلا، نقره، مس..... با ربگ های لعابی glasyr برای ساختن گلدان، كاسه، بشقاب، شمعدان، لاله، .....

این صنعت مخصوص اصفهان بوده ولی اكنون در كاشان و تبریز هم رواج دارد.

قلم كاری -  طرح ها و شكل سازی روی فلز به وسیله ی چكش كاری برای ساختن سینی، كاسه، ....

منبت كاری و مشبك كاری -  كار روی چوب، كنده كاری و سوراخ روی تخته برای تزیین درها، پنجره ، دیوار، منبر، صندلی، میز،....