نفت

از زمان های قدیم نفت در ایران شناخته شده و استفاده می شد. از نفت به غیر از سوخت، برای اندود كردن قایق و كشتی و هم چنین برای چسپاندن هم استفاده می شد.

سال ۱۸۷۰ م .  برای اولین بار امتیاز استخراج نفت و تمام معدن های ایران به بارون جولیوس دو رویتر داده شد. ناصرالدین شاه قاجار كه این امتیاز را داده بود، پس از یك سال پس گرفت. دورویتر دوباره موفق شد امتیاز نامه ی جدیدی برای استخراج نفت از ناصرالدین شاه در سال ۱۸۸۶ م. بگیرد. دورویتر دو چاه در اطراف بوشهر حفر كرد ولی به نفت نرسید.

در سال ۱۹۰۱ م. محمد علی شاه قاجار، امتیاز استخراج نفت را در تمام ایران غیر از شمال ( به خواست دولت روسیه) ، به دارسی واگذار كرد. دارسی چاه هایی در اطراف كرمانشاه، مسجد سلیمان و سپس آبادان  حفر كرد و نفت این چاه ها را با لوله به آبادان و از آن جا با كشتی به اروپا می فرستاد. قرارداد دارسی ۶۰ ساله بود و از دادن هر گونه مالیات و عوارض معاف بود!  دارسی فقط ٪۱۶  از سود خالص را قرار بود به ایران بپردازد. ولی این پول كم هم هیچ  گاه  كامل پرداخت  نشد!

در سال ۱۹۲۲ م. قرار داد جدیدی با دارسی بسته شد كه كمی بیشتر به سود ایران بود ولی این قرارداد هم درست اجرا نشد.

سال ۱۹۵۰ م. ( ۱۳۲۹ ش) محمد مصدق نخست وزیر ایران، نفت را ملی كرد و در سال ۱۳۳۰ ش. شركت ملی نفت ایران تاسیس شد.