کوه ها

بلند ترین كوه  بنام دماوند در شمال غربی تهران و در رشته كوه های البرز است كه ۵۶۷۱ متر ارتفاع دارد. دماوند یك كوه آتشفشان خاموش است. از كوه های دیگر در رشته كوه البرز، كوه سبلان ( ۴۸۱۱ متر ) در آذربایجان و كوه بینالود( ۳۲۱۱ متر) در خراسان را  می توان نام برد.

كوه های بلند در رشته كوه زاگرس عبارتند از: سیاه كوه ( ۳۵۷۸ متر) در كردستان، زردكوه (۴۵۴۷ متر) در لرستان، كوه دنا( ۴۴۰۹ متر) در فارس و كوه بارز ( ۳۷۹۵ متر) در بلوچستان و کوه تفتنان ( ۴۰۴۲ متر) در غرب سیستان.  کوه تفتان آتشفشان است  و از بعضی از جاهای آن دودهای  گوگردی بیرون می آید.