جغرافی طبیعی

ایران با ۱۶۲۸۰۰۰ كیلومتر مربع در پهنای شمالی ۲۵ تا ۴۵ درجه و درازای شرقی ۴۴ تا

۲, ۶۳ درجه در قاره آسیا، در قسمت آسیای میانه قرار گرفته است.

بیشتر از  ٪۹۰ از مساحت  ایران  در فلات ایران قرار دارد و ارتفاع متوسط از سطح دریا ۱۲۰۰ متر است. فلات ایران در دوره اول زمین شناسی تشكیل شد و به جز بخش كوچكی، بقیه ی آن تا دوران سوم زیر آب  بود. در دوران سوم زمین شناسی با چین خوردگی زمین و عقب رفتن آب، فلات ایران از آب بیرون آمد.