راه ها

جاده ها: اولین راه ها در حدود سال ۱۲۹۰ش. (۱۹۱۱ م. ) ساخته شد. زیاد شدن اتومبیل و نیاز به راه های ماشین رو باعث شد كه اولین راه ها با پهن كردن راه های كاروان رو درست شود. امتیاز راه سازی هم مانند بقیه كارها به دست خارجی ها بود تا این كه در سال ۱۳۰۸ وزارت راه بوجود آمد. چون راه رسیدن به اروپا از شمال ایران می گذشت، پس اولین راه ها هم از تهران به شهرهای مرزی روسیه آستارا و جلفا و بندر انزلی( بندر پهلوی) كشیده شد. زمان جنگ جهانی دوم در شهریور ۱۳۲۰ ش. ایران به دو قسمت شد. قسمت شمال در اختیار روسیه و جنوب در دست انگلیس افتاد. به این ترتیب تمام راه ها بسته شد و فقط راه خرمشهر به جلفا ( از جنوب به شمال ایران) یعنی مرز روسیه، برای رساندن سرباز و اسلحه كه كشورهای متفقین (De alierade) برای كمك به روسیه می فرستادند، باز بود.

راه آهن:  اولین راه آهن در ایران در زمان ناصرالدین شاه بین جنوب تهران و شهر ری ( شاه عبدالعظیم) كشیده شد. این راه آهن و قطارهای آن به نام ماشین دودی معروف شد!

راه آهن سراسری در زمان رضا شاه پهلوی و بیشتر برای كمك رسانی نیروهای متفقین Alierade از خلیج فارس به ارتش شوروی برای جنگ با آلمان نازی و هیتلر ساخته شد. راه آهن سراسری ایران، شهر بندرگز(بندرشاه) در شمال (دریای خزر) را به بندر امام خمینی (بندر شاهپور) در خلیج فارس، وصل می كند. ساختمان این راه در سال ۱۳۰۶ خ. ۱۹۲۷ م . شروع و در سال ۱۳۱۷ خ . تمام شد. درازای این راه ۷۳۶  كیلومتر است.

راه های آبی :  به دلیل كوهستانی بودن بیشتر زمین های ایران، قایق رانی در رودخانه ها امكان ندارد. قایق رانی فقط در رود كارون بین اهواز و خرمشهر امكان پذیر است.

دریاچه ی ارومیه با طول ۱۴۰ كیلومتر و پهنای ۵۰  كیلومتر چند شهر بندری را در آذربایجان به هم وصل می كند. شهرهای مهمی مثل تبریز، ارومیه، مهاباد و مراغه از راه های آبی این دریاچه استفاده می كنند.

در سراسر ساحل دریای خزر بندرهای كوچك و بزرگی وجود دارد و قایق رانی در دریای خزر بسیار رایج است.

بندرهای مهم آستارا، انزلی )پهلوی( ، نوشهر، بابلسر، بندر گز)بندر شاه(

در ساحل خلیج فارس و دریای عمان به دلیل عمق كم و یا كوهستانی بودن، بندرهای زیادی وجود ندارد. ولی از بندرهای موجود به خوبی استفاده می شود.

بندرهای خلیج فارس: خرمشهر، آبادان، ماهشهر، بوشهر

بندرهای دریای عمان: دیلم، گناوه، جاسك، چاه بهار، گواتر و بندر عباس كه در دهانه ی هرمز بین خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد.

راه های اتومبیل رو شامل راه های آسفالت مثل شاهراه ها و جاده های آسفالت درجه ۱ و درجه ۲ ، جاده های شوسه (شنی) و جاده های خاكی است.