ياد باد    
 

ياد  باد  آن  روزگاران  ياد  باد

بانگ نوش شاد خواران ياد باد

از من ايشان  را هزاران ياد باد

كوشش آن  حق گزاران  ياد باد

زنده  رود و باغ كاران ياد  باد

اى دريغ  از راز داران  ياد  باد

شعر از  :  حافظ

 

 روز  وصل    دوستداران   ياد   باد

كامم از تلخى غم  چون  زهر  گشت

گر چه   ياران   فارغند از  ياد   من

مبتلا     گشتم    درين   بند  و  بلا

گرچه صد رود است در چشمم مدام

 راز  حافظ   بعد ازين   ناگفته  ماند