در یک دموکراسی

    همه در تصمیم گیری ها شرکت می کنند .

    همه ی انسان ها  با هم برابرند .

    با هیچ کس  به خاطر رنگ پوست ، زبان ، دین  و عقیده  ، بد رفتاری نمی شود .

    مردم به همدیگر کمک می کنند  و مواظب هم هستند .

    همه حق دارند از امکانات اجتماعی مانند رفتن به مدرسه  و تحصیل یکسان استفاده کنند .

    همه در مقابل قانون مسئول هستند ،  مثلا همه باید مالیات بدهند .

    هر کسی آزاد است  که هر عقیده ای داشته  باشد .

    همه از حق آزادی بیان برخوردار هستند و می توانند نظریات خود را از راه نوشتن ، ساختن موسیقی ، درست کردن  فیلم  يا  تئاتر پخش کنند .

    هر چند که ممکن است بعضی وقت ها توافق سر مسائل ،  بسیار مشکل باشد  اما همه سعی  دارند که راه حلی پیدا کنند که همه آنرا قبول داشته باشند .
 

در یک دیکتاتوری

    فقط یک نفر یا یک گروه کوچک برای همه تصمیم می گیرد .

    رهبران فکر می کنند که بعضی از آدم ها ارزش بیشتری نسبت به دیگران دارند .

    کسی یا کسانی که از رهبران اطاعت  نمی کنند ، مجازات می شوند .

    با بعضی از افراد جامعه به خاطر رنگ پوست ، مذهب  يا عقيده  ،  بد رفتاری  می شود .

    عده ی خاصی از حقوق بیشتری برخوردار هستند .

    بعضی از مردم مسئولیت  بیشتری در برابر قانون دارند .

    آزادی فکر و عقیده  ممنوع است .

    کتاب ها ، فیلم ها،  تئاتر ها  و روزنامه هایی که مخالف نظرات رهبران باشند ممنوع  می شوند .

    برای مجبور کردن مردم به اطاعت  از رهبران جامعه از زور استفاده می شود .