Hur flyger gäss?

Lämplig för elever i grupp 3 och 4.

غاز ها چگونه پرواز می کنند؟

مناسب برای دانش آموزان گروههای سوم و چهارم.


Veckans dikt

شعر هفته Glad Påsk!
   

  تعطيلات عيد پاک خوش بگذرد !


Lämplig text för högstadie- och gymnasieelever om Noruz

 نوروز
آيا می دانيد که چرا  ايرانيان ، در هر کجا که زندگی کنند ،  نوروز باستانی را جشن می گيرند؟
        

متن مناسب برای دوره ی سوم و چهارم


Duka Haftsin!

سفره ی هفت سين را بچينيد!Dikter om Noruz 
 


شعرهايی درباره ی نوروز
 


Persiska riket för mer än 2500 år sedan

امپراتوری پارس در بيش از 2500 سال پيش


Modersmålens dag 2008

Läs mer om priser till årets modersmålselever som fick sina medaljer vid en ceremoni i Malmö den 21 februari. Runt om i landet firades Modersmålens dag.
Se vad som hände i Gävle, Umeå, Sundsvall och Västervik.

روز زبان مادری 2008

درباره ی دانش آموزان سال که در روز زبان مادری 21 فوريه در مالمو طی مراسمی مدال و جايزه دريافت کردند بخوانيد.
در اين روز در شهرهای مختلف سوئد روز زبان مادری جشن گرفته شد. گزارش شهرهای يوله ، اومئو ، سوندسوال و  وسترويک  را بخوانيد.


دانش آموزان زبان مادری سال از راست به چپ :
جواد مفتار ( رومانيايی) ، لينا بلومگرن ( فارسی) ، نرما  موهويچ ( بوسنيايی ) ، چندرسا آوديو( آلبانيايی ) مونيکا ييپ ( چينی) و المدينه حليمی ( رومانيايی )
امسال يک خانم ايرانی به نام منصوره ذرات بصير به عنوان مادر سال انتخاب شد.  بيشتر به سوئدی بخوانيد.


Prov
Om du är LÄRARE kan du anmäla dig här. Vi skickar olika prov till dig med e-post.
Persiska provgruppen

آزمون
اگر شما آموزگار هستيد می توانيد ايميل خود را اينجا بنويسيد تا آزمون های مختلف را برايتان  ارسال داريم.    گروه آزمون فارسی


Persiska modersmålslärare inbjuds att delta i persiska utvecklingsgrupper:
Läs mer

از آموزگاران فارسی  که مايلند در گروههای پيشرفت شرکت کنند دعوت می شود که در يکی از گروههای زير ثبت نام نمايند.
بيشتر بخوانيد


Kurs och samnordisk konferens för persiska modersmålslärare ägde rum den 8, 9 och 10 november 2007 på Lärarutbildningen i Malmö.         Läs mer

کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان فارسی
در روزهای 8 ، 9  و 10 نوامبر 2007  در دانشگاه تربيت معلم مالمو برگزار شد.        بيشتر در اين باره بخوانيد


Hjälp djuren hem.

Lämplig för grupp 1
( klass 0-3)

به حيوانات کمک کنيد به لانه بروند.

مناسب برای دانش آموزان گروه اول
(کلاسهای پيش دبستانی تا سوم)

 
Läseboken
Persiska för elever i mellanåldern (4-6)
Myndigheten för skolutveckling
 

کتاب فارسی
دوره ی دوم دبستان
( کلاسهای چهارم تا ششم )

چاپ اداره ی پيشرفت مدارس
 

   

Lämplig text för högstadie- och gymnasieelever

درس مناسب برای دانش آموزان دوره ی سوم (کلاس7 تا9) و دوره ی چهارم ( دبيرستان)

امپرسيونيسم در نقاشی

محمود تهرانفر
نقاش امپرسيونيست طبيعت گرا

Impressionism i konstform

Mahmud Tehranfar , konstnär(naturealist impressionist )


Ett hundratal aktiva modersmålslärare och modersmålssamordnare i Sverige deltog den 27-29 augusti 2007 i den årliga konferensen. I år ägde konferensen rum i Rönnäng.      
Programmet bestod av 6 arbetspass i tre dagar. Tema för dag 1 var utvärdering av Tema modersmål, för dag 2 var kompetensutveckling och för dag 3 var planering.
 Läs mer

يکصد آموزگار زبان مادری فعال و مسئولان آموزش زبان مادری در سوئد در کنفرانس سالانه روزهای 27 تا 29 آگوست شرکت کردند. اين کنفرانس امسال در روننگ  برگزار شد.
برنامه ی کنفرانس شامل 6 قسمت کاری بود در 3 روز. تم روز اول ارزيابی سايت زبان مادری ، روز دوم ارتقا صلاحيت و روز سوم برنامه ريزی بود.  بيشتر بخوانيد


Godoku - Lämplig för grupp 1 ( klass 0-3)
گودوکو

مناسب برای دانش آموزان گروه اول
(کلاسهای پيش دبستانی تا سوم)  
 


Carl von Linne ( 1707-1778) var naturvetare och professor i Uppsala. Han är mest berömd för att ha gett växter och djur vetenskapliga namn.
Lämplig text för högstadieelever ( klass 7-9)om Linne

کارل ون لينه 1707-1778 يکی از دانشمندان و پرفسوران معروف دنيا در قرن هجدهم به شمار می رود. درس درباره ی لينه ، مناسب برای دانش آموزان گروه سوم ( کلاسهای 7 تا 9 )


Björklund och Sabuni   

بيورکلوند  و سابونی
رفرم آموزش زبانهای اقليت را معرفی کردند.

 presenterar reformer av minoritetsspråk i skolan
Se pressträffen i efterhand (Windows Media)

زبانهای فنلاندی و يهودی هم مانند زبانهای سامی ، ميانکلی  و رومانی از حقوق بيشتری برخوردار شدند.  فيلم را نگاه کنيد.


Läsebok på persiska för mellanåldern ( 4-6)
Detta är en nyskriven lärobok på persiska för mellanåldern år 4-6 i grundskolan. Läs mer och beställ

کتاب فارسی 6-4
برای دانش آموزان دوره ی  دوم
اين کتاب آموزشی فارسی برای دانش آموزان کلاسهای چهارم  تا ششم تهيه شده است.
 در اين باره بيشتر بخوانيد و کتاب را از اداره ی پيشرفت مدارس سوئد سفارش دهيد.


به اطلاع عموم می رسانيم که ذکر نام آقای حصوری در کتاب فارسی 4-6 اشتباه بوده است.  بدينوسيله از ايشان عذر خواهی می نماييم.  اميدواريم که ايشان در کارهای تحقيقاتی خود موفق  و پيروز باشند.


سايت فارسی را سايت خانگی خود کنيد.
Gör www.farsi.se till startsida


Ny webbplats,
IT för pedagogerIT för pedagoger. Den vänder sig till dig som vill använda IT i undervisningen. Här hittar du samtliga IT-resurser från Myndigheten för skolutveckling samt det bästa från andra aktörer.

 يک سايت جديد ،
آی تی برای پداگوگها

اين سايت برای شماست که می خواهيد در تدريس  از آی تی استفاده کنيد. در اين سايت شما تمام منابع آی تی  در سايت اداره ی پيشرفت مدارس سوئد  و همچنين بهترين ها را از ديگر سايتها می توانيد پيدا کنيد.


Temanummer om flerspråkighet

شماره ی مخصوص چندزبانی
مهاجرين و اقليت ها نشريه ايست که مقاله های جالبی دارد. در آخرين شماره ی اين نشريه درباره ی پيشرفت کودکان چند زبانه در کودکستانها نوشته شده است. به سوئدی در نشريه ی مهاجرين و اقليتها بخوانيد.
اخبار لوگوپدها  نشريه ی اعضای اتحاديه ی لوگوپدهاست. شماره ی مخصوص چندزبانی را به سوئدی بخوانيد.

Invandrare & Minoriteter är en tidskrift med många intressanta artiklar. Det senaste numret handlar bl.a. om flerspråkiga barns språkutveckling på förskola. Läs mer på I&M
Logopednytt är en medlemstidning för Svenska Logopedförbundet. Läs Temanummer om Flerspråkighet

Tema modersmåls chefredaktörer utvärderade webbplatsen
Läs mer

سردبيران سايتهای زبان مادری ، محتوی اين سايتها را ارزيابی کردند.
بيشتر دراين باره بخوانيد.


Lärare kan beslagta mobiltelefoner
Rektorer och lärare ska från den 1 augusti 2007 få ta hand om föremål från eleverna om föremålen är störande, till exempel mobiltelefoner, eller farliga, till exempel fyrverkeripjäser. Kommunen ska också kunna flytta störande elever till en annan skola även om föräldrarna är emot det.  Läs mer i
 

 آموزگاران می توانند تلفن همراه دانش آموزان را از آنها بگيرند.
مديران و آموزگاران از اول آگوست 2007 اجازه دارند که چيزهايی  که اذيت کننده هستند ، مانند تلفن همراه و يا خطرناکند  ، مانند وسايل آتش بازی را از دانش آموزان بگيرند.
کمونها هم می توانند دانش آموزان اذيت کننده را به مدارس ديگر منتقل کنند حتی اگر والدين مخالف باشند.  بيشتر در سايت مجلس سوئد بخوانيد.


Läs en dikt på persiska som en elev har skrivit!

شعری را که يکی از دانش آموزان نوشته است بخوانيد:
      خدای من آدمکش نيست !


Memory spel
Lämplig för elever i grupp 1

بازی حافظه
مناسب برای دانش آموزان گروه اول


Lämplig för elever i grupp1

 مناسب برای دانش آموزان گروه اول

Guldfisken
av Ava Bahadoran

Förskoleklass på Söderkullaskolan

کتاب ماهی طلايی را از آوا بهادران بخوانيد.


 Lämplig för elever i grupp 1 (år 0-3)

Persiska bokstäver i ordning

مناسب برای دانش آموزان گروه اول( 0-3)  

نام حروف الفبای فارسی را به ترتيب حفظ کنيد.


Lämplig text för elever i
grupp 2 ( år 4 - 6 ):

 درس مناسب برای دانش آموزان گروه دوم (کلاسهای 4 تا 6):

 I en demokrati

 در يک دموکراسی


En flerspråkig broschyr om förskolans läroplan

يک بروشورجديد درباره ی برنامه ی آموزشی پيشدبستانی

En ny broschyr som främst riktar sig till föräldrar. Här berättar Skolverket på tio olika språk om hur förskolan fungerar. Läs mer
Broschyr från Skolverket om läroplanen i förskolan 2007
 

 

 


Läs mer om förskola och om modersmålsstöd:
*  Barn kan ha två likvärdiga förstaspråk
Läroplan för förskolan översatt till persiska
Komma till tals - bok om flerspråkiga barn i förskolan
Krav på modersmålsstöd
Bättre modersmålsstöd i förskola

 اين بروشور در درجه ی اول برای والدين است. در اين بروشور اداره ی مدارس درباره ی چگونگی فعاليت در کودکستانها را به ده زبان توضيح می دهد. بيشتر بخوانيد
بيشتر درباره ی کودکستانها و کمک به زبان مادری بخوانيد:
* کودک می تواند دو زبان اوليه ی هم ارزش داشته باشد.
* برنامه ی آموزشی کودکستانها - ترجمه به فارسی
* به حرف آمدن - کتابی درباره ی کودکان  چند زبانه در کودکستان
* شرايط برای کمک به زبان مادری
* کمک به زبان مادری بهتر در کودکستان


Matematik på modersmål
Ämnesundervisning växelvis på modersmål och svenska kan förhoppningsvis hjälpa fler elever att nå utbildningsmålen.Stockholms stad utvecklar med stöd från Myndigheten för skolutveckling ett nytt webbaserat stödmaterial. Hösten 2007 ska materialet vara helt klart men redan nu kan du besöka www.webbmatte.se

رياضيات به زبان مادری
تدريس مواد درسی به زبان مادری و سوئدی بطور متناوب میتواند به دانش آموزان بيشتری کمک کند تا به اهداف آموزشی برسند.  در شهر استکهلم  با کمک اداره ی پيشرفت مدارس ، مواد کمکی جديدی در اينترنت تکامل يافته است. اين مواد در پاييز 2007 کاملا آماده خواهد شد ولی شما اکنون می توانيد به آدرس زير مراجعه کنيد:
    www.webbmatte.se


För ämnesundervisning växelvis på svenska och modersmål kan även de "mattebegreppsböcker"Mattebegrepp på 13 språk som finns här på Tema Modersmål vara en bra resurs.

برای تدريس متناوب به سوئدی و زبان مادری    کتابهای مفاهيم رياضی  که در سايت زبان مادری  وجود دارند نيز می توانند  منابع خوبی باشند.


Den sökande människan och de pedagogiska teorierna 
 
Av:  Nahid Biglari

انسان جستجوگر و تئوريهای پداگوژيکی
 نوشته ی  ناهيد بيگلری


                   
UR gör översättningar
av en del program till andra språk. Här är några exempel på program som du kan beställa från UR eller låna från läromedelscentral. Ibland kan du lyssna eller titta direkt på webben.
Sök på UR:s webbsidor efter titel på program och sökord, respektive språk

                         
 راديوی آموزشی سوئد
 بعضی از برنامه های خود را به زبانهای مختلف ، از جمله فارسی ، ترجمه کرده است. شما اين برنامه ها را می توانيد از مرکز منابع آموزشی قرض بگيريد و در تدريس از آنها استفاده کنيد. بعضی از اين برنامه ها در اينترنت گذاشته شده اند و شما می توانيد بطور مستقيم گوش کنيد.


Några nya program:

 چند برنامه ی جديد :

 Lämplig för grupp 1

مناسب برای گروه اول


Lämplig för grupp 2

 مناسب برای گروه  دوم


Lämplig för grupp 3 och 4

مناسب برای گروه سوم و چهارم


Skriv berättelser, dagböcker, teater manus eller fakta texter till bilderna..

 برای اين تصاوير داستان ، نمايشنامه ، خاطره  و متن علمی بنويسيد.


"IUP i modersmålsundervisningen" är pedagogiska verktyg som kan ge eleven och läraren möjligheter att skapa och använda individuella utvecklingsplaner. Verktygen är formade av Iakovos Demetriades, biträdande rektor vid Modersmåslundervisningen i Österåker Allt material får kopieras under förutsättning att man anger källan. Läs information, se verktygen, läs mer om IUP på Myndigheten för skolutveckling.

آی - او- پ  در آموزش زبان مادری ابزاری است پداگوژيکی  که به شاگرد و آموزگار اين امکان را می دهد که برنامه ی پيشرفت فردی درست کنند و آنرا بکار ببرند. اين ابزار را آقای اياکووس دمتريادس ، معاون آموزش زبان مادری در کمون اوستراوکرا شکل داده اند. اين نوشته ها را می توانيد کپی کنيد و مورد استفاده قرار دهيد به شرط اينکه منبع آنرا ذکر فرماييد.
بيشتر به سوئدی در سايت اداره ی پيشرفت مدارس بخوانيد.


Skolan i Iran

av: Ebrahim Golshenas

 مدرسه در ايران

نوشته ی ابراهيم گلشناس را به سوئدی بخوانيد.


Gåta för lågstadieelever:

جواب

چيستان شماره ی 2

من چیستم؟
خوشگل هستم ۰
خوشرنگ هستم۰...

( برای دانش آموزان دوره ی اول يعنی کلاسهای 0-3)نامه برای اسبی

نوشته ی دانش آموز
سوسن صنم زاده
از استکهلم
را بخوانيد.


 Välkommen  till Stadsbiblioteket
  i Malmö!
Persisktalande guide finns på plats varje tisdag kl 17-19 oktober-december
Du får hjälp att hitta rätt i huset och i bibliotekskatalogen. I biblioteket finns böcker på 60 olika språk.

 به کتابخانه ی مرکزی مالمو خوش آمديد!
طی ماههای اکتبر تا دسامبر(هفته ی 50 ) هر سه شنبه از ساعت 17 تا 19 بعد از ظهر راهنمای فارسی زبان در محل حضور دارد.
به شما در استفاده از قسمتهای مختلف کتابخانه و يافتن کتاب در کاتالوگ کتابخانه کمک خواهد شد. کتابخانه دارای کتاب به 60 زبان مختلف است.


 دولت جديد سوئد درباره ی زبان مادری نظر مثبت دارد.

Den nya regeringen är positiv till modersmål.


Läs om Riksdagen på persiska

سايت پارلمان سوئد به فارسی


 Spela en medelsvår sudoku!   !جدول سودوکو را پر کنيد

  در هر رديف ،  اعداد يک تا نه  را طوری بنويسيد که در هر چهارگوش سه در سه  تمام اعداد يک تا نه وجود داشته باشد و در هر رديف افقی و يا عمودی هم  همه ی اعداد از يک تا نه باشد. وقتی جدول را پر کرديد ، می توانيد نتيجه را برای ما بفرستيد  و در مسابقه شرکت کنيد.

 


Kodväxling:
Tvåspråkiga elever kan i samtal med varandra växla från modersmål till svenska och sedan tillbaka igen i en och samma mening. Tidigare har man sett kodväxling som en komplikation för god språkutveckling men forskning visar att fördubblat språk istället utvecklar elevens möjligheter.
 Läs artiklar om kodväxling och om kodmixning i Lärarnas Tidning.

تغيير کد

دانش آموزان دوزبانه قادرند که در صحبت با يکديگر به زبان مادری و سپس به زبان سوئدی و دوباره به زبان مادری  سخن بگويند. در گذشته يک چنين کاری به عنوان مشکل و سد راه پيشرفت زبانی کودک به حساب می آمد. ولی اکنون تحقيقات نشان داده است که اينکار نه تنها از پيشرفت زبانی کودک  جلوگيری نمی کند بلکه امکان رشد زبانی کودک را نيز فراهم می آورد.
در اين باره  به سوئدی در روزنامه ی
 آموزگاران بخوانيد.


شعر هفته را پيشنهاد کنيد.


 Du kan läsa och
  lyssna på
  veckornas dikter.

 شعرهای هفته  را
 می توانيد بخوانيد
 و
گوش  کنيد.


Farokhi Yazdi

  فرخی يزدی

درس مناسب برای دانش آموزان دوره ی سوم (کلاس7 تا9) و دوره ی چهارم ( دبيرستان)

Lämplig text för högstadie- och gymnasieelever


Wikipedia

Ett samarbete på Internet där alla kan vara med och bidra. Wikipedia är ett gratis uppslagsverk. Projektet började med ett språk, engelska år 2001. Idag finns artiklar på mer än 225 språk!

Läs mer om projektet på engelska.

ويکیپديا يک فرهنگ لغت مجانی در اينترنت  است که همه می توانند در پربار کردن آن همکاری کنند. اين پروژه اول به زبان انگليسی در سال 2001 شروع شد. امروز مقالاتی به 225 زبان دارد!
در اين باره به زبان انگليسی بخوانيد.


1998 ÅRS LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö 98)

har översatts av Tema Modersmål/persiska.
Du kan hitta översättningen på nedanstående adress:
www.farsi.se/lpfo98.htm

(Lpfö 98)

برنامه آموزشی دوره ی

 پیش دبستانی

توسط سايت فارسی  ترجمه شده است. در اين برنامه  ارزشهای پایه ای پیش دبستانی و نقش کاربردی آنها مشخص گرديده است . برای دسترسی به ترجمه به آدرس زير مراجعه کنيد:
www.farsi.se/lpfo98.htm
و يا دکمه اسناد هدايتی را کليک کنيد.


Tvåspråks broschyr
 5 nya språk!

Den uppskattade broschyren "Två språk eller flera?" där man diskuterar frågor kring flerspråkiga barns språkutveckling finns nu även på persiska, polska, ryska, thailändska och tigrinya. Broschyrens text är på svenska och på 16 andra modersmål. Beställ broschyren eller ladda ned texten från Myndigheten för skolutveckling.

 

بروشور درباره ی

دوزبانه شدن

به فارسی   نيز ترجمه شده است.
شما می توانيد آنرا از اداره ی پيشرفت مدارس سفارش دهيد و يا به صورت "پ- د- اف "  آنرا به کامپيوتر خود منتقل کنيد.


بازی حافظه برای يادگيری نام حيوانات
مناسب برای گروه اول و دوم

Memory-spel ( djur )
Lämplig för grupp1(0-3)


 

 شعر هفته :

 بيگناهی گر به زندان مرد با حال تباه   

                      ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاويد نيست

درباره ی فرخی يزدی - مناسب برای دوره ی چهارم(دبيرستان)

Lämplig text för gymnasieelever


 Vad tycker svenska lärare om modersmålsundervisning ?

 آموزگاران سوئدی درباره ی
 آموزش زبان مادری  چه می گويند ؟


 دانش آموزان کوشا !
داستان درسا
  دانش آموز کلاس چهارم  را بخوانيد.
 و بقيه ی داستان را بنويسيد و در مسابقه شرکت کنيد.
 نام داستان: محبت ( مهربانی )


 مسابقه ی داستان نويسی
 یک پسر بود که اسمش دانیل بود. اولین روز که او به
 مدرسه رفت هیچکس دوستش نبود.

              
 بقيه داستان شاهين را بخوانيد و بنويسيد !


Gåta för små barn

 چیستان  ( برا ی کو چکتر ها )
                       
شعر از:  محمود کیانوش

من چیستم  که بی من دنیا صفا  ندارد

هر جا که من  نباشم آب و هوا  ندارد

بقيه را بخوانيد


  Lämpliga texter för högstadie-
 
och gymnasieelever:

  متن های مناسب برای
 دوره ی سوم ( کلاس 7 تا کلاس 9 )
 و دوره ی  چهارم ( دبيرستان ):

     Frihet och ansvar
     Vad är demokrati ?
     Demokrati i Sverige

     Om rättvisa

 

   آزادیها وحقوق  و وظايف
   دموکراسی چيست ؟
   دموکراسی در سوئد
    در فضيلت عدالتمتن های مناسب برای دانش آموزان  دوره ی
 سوم ( کلاس7 تا 9 ) و دوره ی چهارم ( دبيرستان)

Språkträd

اقوام ايرانی
درخت زبان
زبانهای ايرانی
زبان فارسی


ستون آزاد - در اين قسمت نامه های رسيده چاپ می شوند.


Läs om persiska  på svenska!

درباره ی حروف فارسی به سوئدی بخوانيد ! 

Modersmål - Välkommen in!
Goda språkkunskaper är centrala för alla barn- och elever. 
Läs brevet
som skrivits av några modersmålslärare och  publicerats i olika tidningar och webbplatser.

 به  زبان مادری  خوش آمديد!
معلومات زبانی خوب  برای همه ی  کودکان  و دانش آموزان  نقش محوری  دارد.
 نامه ای را که توسط عده ای از آموزگاران زبان مادری نوشته شده  و در روزنامه های مختلف به چاپ رسيده است بخوانيد. 


Intresserade av distansundervisning
Om du är intresserad av distansundervisning kan du anmäla dig på  nedanstående adress. Vi ska ordna särskilda möjligheter för intresserade lärare.

آموزگاران علاقه مند به استفاده از اينترنت در تدريس فارسی
اگر مايل به تدريس مکاتبه ای هستيد
می توانيد به آدرس زير مراجعه کنيد و فرم ثبت نام را پر کنيد. سايت فارسی در نظر دارد امکانات ويژه ای  برای آموزگاران علاقمند ايجاد کند

http://ww.farsi.se/medlem


سايت های جالب و مفيد را معرفی کنيد

سايت های معرفی شده توسط خوانندگان 


شما ميتوانيد خبرنامه ما را مجانا آبونه شويد


شعر هفته را پيشنهاد کنيد


خاطره ، داستان ، شعر، انشا ، عکس و نقاشی
خود را  برای ما  بفرستيد 
و
در
مسابقه شرکت کنيد. د
با ما تماس بگيريد

مسابقه حل جدول

 

 
 

 
 

   

 

   

 


 

 1386  هجری خورشيدی  
 37
32  زرتشتی  
52
31  پارسی باستانی 
142
9  هجری قمری
4705   چينی 
200
ميلادی 

Ny iranska
Zoroastiska
Gammal persiska
Arabiska
Kinesiska
Svenska

torsdag, 07 april 2016

 

 

 

 

 

Hit Counter

20071011